Privacyverklaring

De website van Sport Horse Manager is eigendom van Bartels Horse and Health Instituut. Daar waar Bartels Horse and Health Instituut gelezen wordt, is ook Sport Horse Manager van toepassing. 

Bartels Horse and Health Instituut wil op een zorgvuldige manier omgaan met de persoonsgegevens van iedereen die bij ons werkt, studeert of deelneemt aan onderzoek. De nieuwe privacyregels zijn daarbij van cruciaal belang. De regelgeving sluit bovendien aan bij onze doelstelling om onderwijs en behandelingen op het hoogste niveau te bieden.

Bartels Horse and Health Instituut  verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies voor deze website. In deze Privacyverklaring informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn. In de cookieverklaring leest u van welke cookies gebruik wordt gemaakt.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief de activiteiten via de website) van de Bartels Horse and Health Instituut.

Bartels Horse and Health Instituut  gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  1. Verantwoordelijke en verantwoordelijkheid

Bartels Horse and Health Instituut  is de verantwoordelijke in de zin van de AVG. Bartels Horse and Health Instituut  vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar studenten, klanten, medewerkers en bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de AVG stelt.

2. Voor welke doeleinden verwerkt Bartels Horse and Health Instituut  uw persoonsgegevens?

De persoonlijke gegevens die van u worden verzameld, worden door Bartels Horse and Health Instituut  gebruikt voor de bedrijfsvoering en voor het naar behoren uitvoeren van de wettelijke taken en plichten voor onderwijs en onderzoek. De belangrijkste processen waarvoor Bartels Horse and Health Instituut  persoonsgegevens verwerkt zijn: 

A. Onderwijsadministratie en onderwijsondersteuning: recruitment, werving & selectie van nieuwe studenten, studentenadministratie, interne en externe informatievoorziening, vastleggen van uitslagen, afgifte certificaten, diploma’s en graden, totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten met studenten, klantbetrokkenheid, relatiebeheer en marketing, gezondheid, veiligheid en beveiliging, organisatie-analyse, ontwikkeling en managementrapportage, onderbouwing ten behoeve van accreditatieonderzoeken, advies en begeleiding, behandelen van geschillen en het kunnen uitvoeren van een accountantscontrole.

B. Personeelszaken: vaststellen van salarisaanspraken, uitvoeren van de arbeidsovereenkomst, regelen van aanspraken op uitkeringen in verband met de beëindiging van een dienstverband, interne accountantscontrole en in verband met de bedrijf medische zorg.

C. Bedrijfsvoering en financiën: financiële administratie, beheren van het inkoopsystemen en betaalsystemen, uitvoeren en beheren van procedures gericht op IT, juridische zaken en overige bedrijfsvoering. Recruitment, werving & selectie van nieuwe medewerkers en kandidaten, personeelsmanagement, interne en externe informatievoorziening, totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten met medewerkers, klanten, consumenten, leveranciers en zakelijke partners, klantbetrokkenheid, relatiebeheer, marketing en marktonderzoek, gezondheid, veiligheid en beveiliging, organisatie-analyse, ontwikkeling en managementrapportage, klachtafhandeling.

D. Facilitaire zaken: toegang- en beheersystemen, cameratoezicht, beheer parkeerfaciliteiten.

E. Algemene processen: Web content management, bibliotheeksysteem, fysieke en digitale archivering, medezeggenschap en verkiezingen, klachtenprocedure en beroep en bezwaar.

F. Wetenschappelijk onderzoek: Bartels Horse and Health Instituut  verwerkt persoonsgegevens door middel van de diverse websites van Bartels Horse and Health Instituut , zoals middels contactformulieren verkregen persoonsgegevens. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van Bartels Horse and Health Instituut . Alle processen waarin persoonsgegevens worden verwerkt worden geregistreerd in een register van verwerkingsactiviteiten. Bartels Horse and Health Instituut  heeft daarmee een compleet en actueel overzicht van alle gegevensverwerkende processen.

3. Van wie verzamelt Bartels Horse and Health Instituut  persoonsgegevens?

In de hierboven genoemde processen verzamelt Bartels Horse and Health Instituut  gegevens van verschillende categorieën van betrokkenen. Dit zijn: 
• Studenten
• Studiekiezers, aankomend studenten 
• Klanten 
• Medewerkers, inclusief promovendi en sollicitanten 
• Externen, inclusief tijdelijke inhuurkrachten 
• Bezoekers van de website(s)
• Onderzoekssubjecten

 4. Welke persoonsgegevens verzamelt Bartels Horse and Health Instituut ?

In elk proces worden andere persoonsgegevens verzameld. De meest voorkomende gegevens zijn: 
• NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
• Gegevens van het paard
• bankrekeningnummer (IBAN);
• telefoonnummer;
• geboortedatum;
• geslacht;
• e-mailadres;
• interactiegegevens (bijvoorbeeld cookies of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons.)
• Beelden (foto’s en video’s) 
• Studie informatie, studievoortgang en studieresultaten
• Surf- en klikgedrag
• Onderzoeksgegevens

Bartels Horse and Health Instituut  verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangt Bartels Horse and Health Instituut  ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

5. Geven en intrekken van toestemming 

Bartels Horse and Health Instituut  biedt diverse activiteiten die alleen uitgevoerd kunnen worden door gebruik te maken van uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan bijvoorbeeld uw emailadres voor het sturen van een nieuwsbrief of promotionele e-mails. Uw gegevens worden alleen gebruikt als u hiervoor expliciete toestemming geeft. U zult daarbij altijd geïnformeerd worden voor welke doeleinden uw gegevens worden gebruikt, welke gegevens het betreft en aan wie deze worden verstrekt. Geeft u Bartels Horse and Health Instituut  toestemming voor het gebruik van persoonlijke gegevens, dan kunt u deze toestemming op een later moment altijd intrekken. 

6. Hoe zorgt Bartels Horse and Health Instituut  voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?
Bartels Horse and Health Instituut  gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Bartels Horse and Health Instituut  neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Bartels Horse and Health Instituut  deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze Privacyverklaring en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

7. Gegevensdeling met derden

In opdracht van Bartels Horse and Health Instituut  kunnen derden ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Bartels Horse and Health Instituut  maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’

Uw persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Bartels Horse and Health Instituut  kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar bijvoorbeeld zelf toestemming voor heeft gegeven of als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Bartels Horse and Health Instituut  verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

De categorieën van derden waarmee Bartels Horse and Health Instituut  gegevens deelt zijn: 
• Overheidsinstanties, zoals DUO, Belastingdienst en IND
• Opsporingsinstanties
• Universiteiten
• Onderzoeksgroepen

8. Doorgifte van uw gegevens buiten de EU

Bartels Horse and Health Instituut  verstrekt in enkele gevallen persoonsgegevens aan landen buiten de EU. Dit gebeurt in de volgende situaties: ten behoeve van communicatie met buitenlandse studenten die bij Bartels Horse and Health Instituut  gaan studeren 

9. Hoe lang worden gegevens bewaard? 
Bartels Horse and Health Instituut  bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.  

10. Hoe kunt u uw gegevens inzien, corrigeren of verwijderen?
U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Bartels Horse and Health Instituut . Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover Bartels Horse and Health Instituut  nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren.

Een veilige kopie van uw legitimatiebewijs maken, kunt u eenvoudig doen met de ‘Kopie Id’-app van de overheid die u in de kunt downloaden in de appstore. 

Stuur uw verzoek naar het volgende emailadres: admin@bartelsinstituut.nl  en noteer in het onderwerp welk verzoek het betreft. 

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

 10. Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Bartels Horse and Health Instituut  passende beveiligingstechnologie toe. Van (pogingen tot) misbruik doen wij aangifte. Bartels Horse and Health Instituut  neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

11. Cookies en clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel van het verzamelen van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. De Bartels Horse and Health Instituut  website gebruikt verschillende tools om de website optimaal te laten functioneren en het gebruiksgemak te verbeteren en om actief feedback bij gebruikers op te halen. Lees hier meer over de cookies die Bartels Horse and Health Instituut  gebruikt

12. Privacybeleid van derden

Op de website van Bartels Horse and Health Instituut  zijn links opgenomen naar andere websites die niet tot Bartels Horse and Health Instituut  behoren. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens. 

 13. Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze Privacyverklaring? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een bericht sturen aan admin@bartelsinstituut.nl

14. Privacyverklaring – versie

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op  31 maart 2020. Bartels Horse and Health Instituut behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacy statement.